De Ridder BV Privacybeleid - De Ridder Packaging

De Ridder BV Privacybeleid

In dit beleid wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, waarmee wordt vastgesteld wie u bent, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Uw persoonlijke gegevens zijn een belangrijk aspect voor ons, waarmee wij op verantwoorde en veilige wijze willen omgaan. Indien u meer wilt weten over de wijze waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

Dit beleid is van toepassing op:

 • (potentiele) klanten, relaties en leveranciers van De Ridder BV
 • Of andere partijen waarmee De Ridder BV zaken doet, zoals leveranciers van De Ridder BV.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Ridder BV zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. In het bijzonder zal De Ridder BV onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die voor communicatie benodigd zijn;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • bankrekeningnummers van de betrokkenen
 • persoonlijke gegevens welke door de Kamer van Koophandelbeschikbaar zijn gesteld;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens (anders dan hierboven beschreven) welke nodig zijn voor de verwerking conform de geldende wetgeving.

Voor welke doeleinden maken wij gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Administratieve doeleinden
 • Aannemen en uitvoeren van bestellingen
 • Verwerking van betalingen en doen van betalingen
 • Communicatie met u
 • Het bijhouden van accounts en andere zakelijke informatie
 • De uitvoering van marketing, digitaal of anderszins
 • Voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten
 • Omgaan met klachten of vragen van onze klanten
 • Het onderhouden van ons (zakelijke) netwerk
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties alsmede (markt)onderzoek
 • Data-analyse genereren om de prestaties van onze website bij te houden en te verbeteren

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben, of dat het noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van een ​​overeenkomst, om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor onze bedrijfsvoering. In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie.

Op welke manier verwerken wij uw persoonsgegevens?

De Ridder BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Ridder BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van de verwerkingsgrondslagen voortvloeiend uit de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving, te weten:

 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • ter voldoening aan een wettelijke plicht
 • ter bescherming van de vitale belangen of indien daar voor De Ridder BV of een derde een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Worden uw persoonlijke gegevens door ons gedeeld?

Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld, maar dit gebeurt op basis van ‘need to know’ en alleen indien zulks noodzakelijk is of indien wij verplicht zijn gegevens uit te wisselen. Persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld wanneer we bedrijven of bedrijfseigendommen kopen of verkopen. We trachten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens, waarvoor de onderneming wettelijk verantwoordelijk is, op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt wanneer zulke gegevens in handen zijn van een derde.

Worden persoonlijke gegevens naar het buitenland gezonden?

Soms dienen wij persoonlijke gegevens naar het buitenland te verzenden als onderdeel van de uitvoering van een bestelling. Wanneer dit noodzakelijk is, streven wij ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch bevinden. Dit zal doorgaans contractueel plaatsvinden.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens door ons bewaard?

Wij streven ernaar uw gegevens uitsluitend te bewaren niet langer als noodzakelijk is voor onze zakelijke behoeften en overeenkomstig de wettelijke of regelgevende verplichtingen voor het bewaren van persoonsgegevens voor een bepaalde periode. Ongeacht de lengte van de periode dat wij persoonsgegevens bewaren willen wij er echter voor zorgdragen dat deze gegevens op de juiste wijze worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

De Ridder BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Voor de uitvoering van onze activiteiten en diensten kan De Ridder BV gebruik maken van andere dienstverleners, Deze dienstverleners zijn onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Welke rechten heeft u over uw persoonlijke gegevens?

U heeft het recht om onder andere:

 • een ​​afschrift van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of om deze over te dragen aan een andere organisatie
 • onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren
 • uw persoonlijke gegevens te laten wissen als het bewaren ervan niet langer gerechtvaardigd is
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperkt te houden – d.w.z. dat er geen toegang tot uw persoonsgegevens wordt verkregen of dat deze niet worden gebruikt
 • bezwaar te maken tegen uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

Wij zullen u altijd de rechten geven waar u wettelijk recht op heeft, maar u heeft in ieder geval te allen tijde recht op bovengenoemde. Alle verzoeken worden per geval beoordeeld.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, verwijzen wij u naar de onderstaande contactgegevens.

Dient u ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken?

U bent nooit verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar het kan zijn dat dit nodig is wanneer u met ons een overeenkomst aangaat voor het leveren van onze diensten. Wij kunnen onze diensten alleen aanbieden indien u ons uw persoonsgegevens verstrekt teneinde dergelijke diensten te kunnen verlenen.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij hanteren geautomatiseerde besluitvorming wanneer u onze website gebruikt. Dit houdt in dat inhoud aan u wordt verstrekt op basis van uw online gedrag. Dit stelt ons in staat om inhoud te leveren die voor u relevant is.

Maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?

Ja, we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we trachten alleen personen te benaderen die marketing willen ontvangen. Als u bezwaar heeft tegen marketing, digitaal of anderszins, laat het ons weten en wij zullen u niet langer benaderen.

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, we gebruiken cookies om onze website naar behoren te laten werken, om het gebruik ervan na te gaan en om inhoud weer te geven die volgens ons relevant voor u is. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik door ons van cookies.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Als u er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot onze site of een deel ervan en dat sommige functies niet naar behoren werken.

Waar kunt u een klacht indienen indien u het niet eens bent met het gebruik van uw gegevens?

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, neem dan in eerste instantie contact met ons op via onderstaande contactgegevens en we zullen ons best doen om u te helpen.

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • per brief naar adres Industrieweg 11b, 1566 CN, te Assendelft;
 • per e-mail via info@deridderbv.nl;
 • telefonisch via het hiervoor genoemde telefoonnummer 0251315920.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Neem s.v.p. contact met ons op indien u meer wilt weten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De Ridder BV, Industrieweg 11b, 1911 CN Assendelft, 0251315920.

Onze experts

Onze experts staan met meer dan 25 jaar kennis voor u klaar om voor elk transport probleem een passende oplossing te vinden! We houden ons hoofd koel en bieden klant-en-klare oplossingen!

Rick Huissen
Tijn Nieuwendijk
Lex Appel
Bart Kroes
Kom in contact!