Disclaimer - De Ridder Packaging

Disclaimer

Van: de besloten vennootschap “DE RIDDER B.V.”, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Assendelft aan de Industrieweg no. 11B (1566 JN).

Toepasselijkheid:

1.1. Op alle door bovenomschreven onderneming – verder te noemen “de verkoper” – gedane offertes, gesloten koopovereenkomsten, waaronder aan de verkoper te verrichten betalingen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De andere partij in bovenomschreven relaties wordt verder “de koper” genoemd.

1.2. Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door de koper toepasselijk verklaarde in- en/of verkoopvoorwaarden, gelden slechts voorzover dat – voor iedere overeenkomst opnieuw – schriftelijk door de verkoper aan de koper is bevestigd.

Totstandkoming overeenkomst:

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging door de verkoper aan de koper, naar aanleiding van een door de koper gedane bestelling bij brief, telefoon, telefax, of ander communicatiemiddel. Slechts de inhoud van die opdrachtbevestiging bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor rekening en risico van de koper.

Omschrijving, kwaliteit en levertijden:

3.1. Ten aanzien van de overeengekomen maten, gewichten, hoeveelheden en kwaliteiten komt de verkoper een beroep op de terzake gebruikelijke spelingen.

3.2. Tenzij uitdrukkelijk door of namens de verkoper schriftelijk is gegarandeerd dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, staat de verkoper er niet voor in dat deze goederen voor dat doel geschikt zijn, ook niet indien dat doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt en/of hij de koper daarover heeft geadviseerd.

3.3. De levertijd wordt ofwel door de verkoper vastgesteld ofwel tussen partijen overeengekomen. De verkoper is echter in beide gevallen nimmer aansprakelijk voor overschrijding van die levertijd. De verkoper is gerechtigd om, indien één of meer gedeelten van de verkochte goederen voor het verstrijken van de levertijd gereed zijn, één of meer deelleveringen te doen plaatsvinden.

Levering, verpakking en zending:

4.1. De verkoper is verplicht de verkochte goederen behoorlijk en deugdelijk verpakt aan de koper te leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de verkoper. Het is de koper niet toegestaan die verpakking te wijzigen of te vervangen.

Prijs en prijswijzigingen:

5.1. De door de verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief de kosten van verpakkingen, invoerrechten en andere heffingen en belastingen van overheidswege. Indien het factuurbedrag lager is dan € 100,- is de koper naast dat bedrag, € 5,- administratiekosten aan de verkoper verschuldigd. De vervoerskosten worden conform het in artikel 4.2. gestelde wel of niet naast de koopprijs aan de koper in rekening gebracht.

5.2. De verkoper is gerechtigd wijzigingen in de artikel 5.1. omschreven kostenbestanddelen, aan de koper door te berekenen.

5.3. Indien de in artikel 6.1. omschreven overmacht bij de leveranciers van producten, hulp- en/of grondstoffen en overige diensten aan de verkoper, ertoe leidt dat deze de prijs van de door de verkoper benodigde goederen en/of diensten verhogen, is de verkoper gerechtigd deze prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De koper heeft in dat geval recht om, gedurende 48 uur na ontvangst van het bericht van prijsverhoging bij aangetekende brief, te richten aan de verkoper, de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

5.4. De verkoper is gerechtigd wijzigingen in de koersen van de diverse munteenheden ten opzichte van de EURO, waarin de prijs van de verkochte goederen en/of in verband met de koopovereenkomst door de verkoper gekochte goederen en/of diensten is uitgedrukt, aan de koper door te berekenen.

Overmacht:

6.1. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt om aan zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, een en ander zowel in het bedrijf van de verkoper zelf als dat van derden van wie de verkoper voor de uitvoering van de koopovereenkomst afhankelijk is.

6.2. De in artikel 3.3. omschreven leveringstermijn wordt voor de duur van de overmacht opgeschort.

6.3. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat rechterlijke tussen komst is vereist, ontbonden te verklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Betaling:

7.1. Betaling dient, ook in geval van deelleveringen, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder korting en/of compensatie. De verkoper is gerechtigd op de dag van de verkochte goederen te factureren.

7.2. Bij twijfel aan de liquiditeit van de koper, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de verkoper, is de verkoper gerechtigd, voordat de goederen worden geleverd en/of verzonden, betaling en/of zekerheidsstelling te vorderen, dan wel onder rembours te leveren.

7.3. In geval betaling van het in totaal verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de koper over het gehele factuurbedrag, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, aan de verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. De verkoper is in dat geval ook gerechtigd om toekomstige leveringen op te schorten of de in artikel 7.2. omschreven voorwaarden voor verder leveringen te stellen.

Eigendomsvoorbehoud:

8.1. De door de verkoper aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het moment dat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen – ook die uit hoofde van andere koopovereenkomsten – jegens de verkoper heeft voldaan.

8.2. Zolang de koper conform 8.1. goederen van de verkoper onder zich heeft, dient hij deze behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren. De koper is slechts gerechtigd die goederen ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Het is de koper uitdrukkelijk verboden die goederen als onderpand of op andere wijze als zekerheid ten behoeve van derden te gebruiken.

8.3. Indien de koper niet aan zijn in artikel 7.1. omschreven betalingsverplichtingen heeft voldaan, als mede in de gevallen omschreven in artikel 11.1. is de verkoper, zonder dat verkoper – conform artikel 8.1. in eigendom toebehorende goederen tot zich te nemen en uit het bedrijf van de koper te (doen) verwijderen.

Keuring en reclames:

9.1. De koper is verplicht de door de verkoper geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te keuren.

9.2. Reclames betreffende de kwaliteit, de maten en gewichten enz. van de geleverde goederen en/of de verpakking daarvan moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan de verkoper kenbaar worden gemaakt.

Aansprakelijkheid verkoper:

10.1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, is de verkoper in geval van levering van ondeugdelijke goederen, gerechtigd om – tegen afgifte van de geleverde goederen – ofwel de koopsom aan de koper terug te betalen, ofwel die goederen door gelijksoortige en aanspraken op enige schadevergoeding toe.

10.2. De aansprakelijkheid van de verkoper voor ieder vorm, schade aan het milieu en vervolgschade daaronder begrepen, geleden door de koper en/of derden, ten gevolge van het ge- of verbruik of het transport van de goederen die door de verkoper aan de koper zijn geleverd, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper. Het in dit artikellid bepaalde geldt ook voor de inhoud van de door de verkoper bij de geleverde goederen verstrekte (product) informatie.

10.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag gelijk aan de koopsom van de betreffende aan de koper geleverde goederen.

10.4. De koper verplicht zich de verkoper, met inachtneming van het in de artikelen 10.1.-3. en 10.5. bepaalde, zowel in als buiten recente tegen aanspraken van derden te vrijwaren. De koper is verplicht om een bedrijfsschadeverzekering, alsmede een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een dekking van ieder van minimaal € 450.000,- en overigens onder de gebruikelijke voorwaarden te sluiten.

Ontbinding, buitengerechtelijke kosten:

11.1. Onverminderd de rechten van de verkoper op grond van de artikelen 1302 en 1303 B.W. en onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is de verkoper gerechtigd de koopovereenkomst ontbonden te verklaren, indien de koper binnen 10 dagen na verzending van een schriftelijke aanmaning door de verkoper, niet alsnog aan één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van enige koopovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden op hem rustend, heeft voldaan en overigens zonder dat rechterlijke tussenkomst sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, indien de koper:

– surseance van betaling aanvraagt; – in staat van faillissement wordt verklaard;

– in liquidatie treedt; – wordt getroffen door een beslag op (een gedeelte van) zijn goederen; – onder curatele wordt gesteld, of – anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest

De verkoper is gerechtigd om van de koper een vergoeding van de door de ontbinding geleden schade te vorderen.

11.2. Het in artikel 11.1. bepaalde laat het recht van de verkoper om van de koper nakoming van de overeenkomst, al dan niet met schadevergoeding, te vorderen, onverlet.

11.3. Indien de verkoper ten gevolgen van de niet-nakoming door de koper van enige

verplichting, welke op grond van deze overeenkomst op laatstgenoemde rust, kosten van rechtsbijstand, in of buiten rechte mot maken is de koper verplicht die kosten volledig aan de verkoper te vergoeden. In geval van wanbetaling worden de buitengerechtelijke kosten door partijen vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 300,-.

Toepasselijke recht en bevoegde Rechter:

12.1. Op de koopovereenkomsten met verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de eenvormige koopwetten en –verdragen (het z.g.n. L.U.V.I. en het z.g.n. Weense Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. De bevoegde Nederlandse Rechter is bij uitsluiting van alle andere instanties, bevoegd tot het kennis nemen van alle geschillen die uit hoofde van de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper mochten ontstaan. Geschillen welke tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, respectievelijk de President daarvan behoren, zullen uitsluitende worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Haarlem respectievelijk de President van deze Rechtbank.

Onze experts

Onze experts staan met meer dan 25 jaar kennis voor u klaar om voor elk transport probleem een passende oplossing te vinden! We houden ons hoofd koel en bieden klant-en-klare oplossingen!

Rick Huissen
Tijn Nieuwendijk
Lex Appel
Bart Kroes
Kom in contact!